Onderdelen-loods.nl biedt u: Zitmaaier onderdelen - Duwmaaier onderdelen - Kettingzaag onderdelen en nog veel meer

Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met  onderdelen-loods.nl. www.onderdelenl-loods.nl is een website van Dinant Helmink.

Dinant Helmink
Jolinkdijk 6
7025EM
Halle

Sinds 25-03-2008 inschreven bij de Kamer van Koophandel Doetinchem onder het nummer: 09180927.

Artikel 1. Toepasselijkheid.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op www.onderdelen-loods.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden aanvaardt. Deze verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Overeenkomsten.
Alle aanbiedingen van onderdelen-loods zijn vrijblijvend en onderdelen-loods behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onderdelen-loods. Onderdelen-loods is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden zoals vooruitbetaling, of gedeeltelijke vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onderdelen-loods dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief eventuele administratie, verzendkosten en belastingen  tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijzen betreft doorgaans imitatie producten mocht het een origineel product zijn wordt dit vermeld. Betaling dient te geschieden op één van de door ons aangeboden betaalmethoden, in het geval van factuur dient het bedrag binnen 14 dagen na de factuur datum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in gebreke en bent u vanaf die dag de wettelijke vertragingsrente per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien onderdelen-loods de vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. Indien prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering mag u de bestelling annuleren binnen vijf dagen na mededeling van de prijs verhoging. Orders onder de €20,00 kunnen wij orderkosten in rekening brengen. Bij prijs €0,00 of €0,01 is dit een artikel waar de prijs van opgevraagd dient te worden. Prijs wijzigingen voorbehouden.

Artikel 4. Levering.
De door onderdelen-loods opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In dit geval zal onderdelen-loods het eventuele al door uw betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugboeken op uw rekening. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Onderdelen-loods mag bestellingen indien nodig in gedeeltes aan u uit te leveren. Dit wordt beoordeelt door onderdelen-loods. In dit geval bent u niet verplicht om extra verzendkosten te betalen. Wilt u dat het in meerdere keren verzonden wordt, zijn de (extra) verzendkosten voor u. Onderdelen-loods behoudt het recht de verzendmethode te wijzigen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
De artikelen blijven eigendom van onderdelen-loods tot het volledige bedrag betaalt is.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke gelden op de geleverde producten van onderdelen-loods geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Onderdelen-loods garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behoudt Onderdelen-loods de auteursrechten en alle rechten van eigendom op aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, teksten, etc. Gegevens mogen niet zonder toestemming van onderdelen-loods.nl worden gekopieerd, indien dit gebeurt kan er per omgaande een opeisbare boete van €5.000 per overtreding worden geheven.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u onderdelen-loods daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen na de aflevering op de hoogte te brengen. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onderdelen-loods de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Onderdelen-loods kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel of schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van goederen of diensten die door onderdelen-loods geleverd zijn. Het gebruik van goederen of diensten die door onderdelen-loods geleverd zijn geschiedt volledig op eigen risico. Elektronische artikelen kunnen niet retour genomen worden en zijn niet voorzien van garantie!

Art. 8 Herroepingsrecht
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na aflevering aan onderdelen-loods te ontbinden. U heeft hierna nogmaals 14 dagen om het product te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongebruikt is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Onderdelen-loods zal na ontvangst en controle van de retour gestuurde goederen het eventueel reeds door u betaalde bedrag aan u terugstorten. 0-14 dagen na ontvangst geen aftrek, 14-21 dagen na ontvangst 25% aftrek van het oorspronkelijke bedrag, 21-28 dagen 35% aftrek van het oorspronkelijke bedrag. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour gestuurd worden.  

Artikel 9. Bestellingen/communicatie.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onderdelen-loods, dan wel tussen onderdelen-loods en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onderdelen-loods, is onderdelen-loods niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door onderdelen-loods

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onderdelen-loods ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk op het door u opgegeven e-mail adres mee te delen en zulks zonder dat onderdelen-loods gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van onderdelen-loods, en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u aan onderdelen-loods schriftelijk opgave doet van een adres, is onderdelen-loods gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onderdelen-loods schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door onderdelen-loods gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onderdelen-loods deze Voorwaarden soepel toepast. Onderdelen-loods is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Onderdelen-loods is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, waarna de oude voorwaarden vervallen en hier geen aanspraak meer op gemaakt kan worden. ** uitputting voorraad.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.